โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า

“แหล่งความรู้ ดูร่มรื่น หนูชื่นบาน”

ไปสู่ หน้าหลัก หรือ สถานที่ตั้ง หรือ เวบไซท์เพื่อนบ้าน


ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลก้องหล้า ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2533 โดยนายวศิน ปาลเดชพงศ์และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ด้วยจิตสำนึกที่มีอยู่ว่า “เด็กเป็นพลังสำคัญของชาติ การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ” จึงก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลก้องหล้าขึ้น โดยก่อสร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ตัวอาคารเป็น L ที่สนามพร้อมของเล่นที่ทันสมัย

 1. ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาติ

มีใจมุ่งมั่นกับงานโรงเรียนรวมทั้งการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนและประเทศชาติ ซึ่งในปี 2531 – 2532 ได้ผ่านการอบรม และดูงานด้านอนุบาลที่สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี พร้อมอบรมการสอนแบบมาตรฐาน Montessori ณ ประเทศอังกฤษ ปี 2534 และ 2536 ได้รับทุน AFS ระดับผู้บริหารไปดูงานที่ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ตามลำดับ ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงของผู้ก่อตั้ง ทำให้โรงเรียนอนุบาลก้องหล้าได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดีเด่น

2. บุคลากร

บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ และศรัทธาในวิชาชีพครู ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดุจเป็นบุตรหลานของตนเอง ประหนึ่งพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนทุกคน อุทิศตนให้กับงานของโรงเรียน มีความสามัคคีสนองตอบต่อนโยบายของโรงเรียนด้วยดี มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง

ประสบการณ์และผลงานของอาจารย์วศิน ปาลเดชพงศ์

อันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เกิดจากความตั้งใจจริง มุ่งมั่น ผนวกกับพื้นฐานการศึกษา ที่เอื้ออำนวยเป็นอย่างมากในการบริหาร การเรียนการสอน

ปริญญาตรี – จิตวิทยาเด็ก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท – การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรม-ดูงาน จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศหลายครั้ง สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวเสมือนหลักประกันเบื้องต้น สำหรับอนาคตอันสดใสของบุตรหลานของเรา

2526-2530 บริหารโรงเรียนอนุบาลจนได้รับรางวัล โรงเรียนอนุบาลดีเด่น จึงเป็นที่กล่าวขานในหมู่ผู้ปกครอง ถึงการแนะแนว และเตรียมเด็กสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนำได้มากที่สุด

2527 ดูงานด้านการศึกษาที่ ประเทศญี่ปุ่น

2528 ผ่านการศึกษาหลักสูตร Mini MBA ระดับผู้บริหาร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2531-2532 อบรมเพิ่มเติมและดูงานด้านการศึกษา ระดับอนุบาลที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี พร้อมทั้งอบรมการสอนแบบ มาตรฐาน Montessori ณ ประเทศอังกฤษ

2534 ได้รับทุน AFS ระดับผู้บริหารไปดูงานที่ ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา

2536 ได้รับทุน AFS ระดับผู้บริหารไปดูงานที่ ประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

2537 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 โรงเรียนอนุบาลดีเด่น

การวางพื้นฐานเพื่อพัฒนาการที่ครบสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม มีความสำคัญมาก สำหรับเด็กที่เริ่มเรียนรู้ อนุบาลก้องหล้ามุ่งหวังให้บุตรหลานของเราทุกคน ก้าวสู่แนวหน้าอย่างภาคภูมิ จึงเน้นและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้วยความดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทั่วถึงโดยคณะครู และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมีประสบการณ์ด้านการสอนมานานปี ซึ่งรักในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบสูง

 

สุขภาพจิตที่ดี ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง โครงการส่งเสริมให้เด็กดื่มนม เป็นประจำจึงเกิดขึ้น ทำให้สถิติการขาดเรียนลดลงถึง 80% ก่อเกิดความพร้อมที่จะพัฒนา และพร้อมรับการปลูกฝังในด้านต่าง ๆ ด้วยสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย อันเกิดจากการนำประสบการณ์จากต่างประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม กับนักเรียนของเรา

นอกเหนือจากที่กล่าวแล้ว อนุบาลก้องหล้า ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าจะเป็น อาคารสถานที่ ความมีระเบียบ ความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ตระเตรียมไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการเรียนการสอน การฝึกสมอง การละเล่น และการพักผ่อน ทั้งนี้ เพราะเราตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาภูมิปัญญา อารมณ์ พฤติกรรม และจิตใจที่ดีงาม

แม้ว่านักเรียนของอนุบาลก้องหล้า สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้ในโรงเรียนชั้นนำเพิ่มขึ้นทุกปีก็หาใช่ความภูมิใจสูงสุดไม่ หากแต่ อนุบาลก้องหล้า ต้องการให้บุตรหลานของเราทุกคนเจริญเติบโต เป็นคนดี และเก่ง ประดับสังคมไทยต่อไป